درباره

ماهنامه سراسری پیک پارسه با نام تجاری پیک مگ

حامی استارتاپ های ایرانی

رسانه ای برای کارآفرینی و تریبونی برای کسب و کارهای نوآور ایران زمین